ZADANIA PEDAGOGA :

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna.
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień, oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły
 • objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniów posiadających orzeczenie, opinię PPP, uczniów wymagających opieki, a nie posiadających opinii lub orzeczenia
 • prowadzenie zajęć z zakresu terapii pedagogicznej oraz korekcji i kompensacji w oparciu o opinie i orzeczenia
 • dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów objętych kształceniem specjalnym
 • praca z uczniami będącymi pod nadzorem kuratorskim, pod opieką MOPS, znajdującymi się w pieczy zastepczej
 • analiza niepowodzeń szkolnych we współpracy z wychowawcami, uczniami, rodzicami/opiekunami prawnymi, kuratorami sądowymi
 • utrzymywanie kontaktu z KMP, PPP-P, Sądem Rodzinnym i Nieletnich, MOPS i innymi instytucjami wspierającymi prawidłowe funkcjonowanie uczniów i ich rodzin
 • udzielanie informacji uczniom i ich rodzicom/opiekunom prawnym w zakresie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej organizowanych przez różne instytucje pomocowe
 • pomoc uczniom w rozwiązywaniu bieżących problemów związanymi z niepowodzeniami szkolnymi, konfliktami w rodzinie oraz w grupie rówieśniczej
 • motywacją uczniów do podejmowania wysiłku intelektualnego, a także do pracy nad rozwojem osobistym
 • objęcie opieką uczniów wybitnie uzdolnionych oraz z trudnościami edukacyjnymi
 • monitorowanie prawidłowego przebiegu procesu adaptacji w klasach pierwszych
 • współpraca z doradcą zawodowym, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim
 1. Zadania wychowawczo – profilaktyczne.
 • realizacja programów wychowawczo - profilaktycznych, rozpoznawanie sytuacji wychowawczych w szkole, w celu rozwiązywania problemów stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły
 • profilaktyka niedostosowania społecznego, patologii społecznej uczniów poprzez wczesną interwencję w przypadku jej wystąpienia w jakiejkolwiek formie
 • prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów, w tym działań mających na celu przeciwdziałanie pojawieniu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem przez uczniów środków odurzających, substancji psychotropowych i innych substancji psychoaktywnych
 • prowadzenie działań profilaktyki antynikotynowej
 • prowadzenie lekcji wychowawczych z zakresu odpowiedzialności karnej uczniów
 • współpraca z wychowawcami, nauczycielami w celu rozwiązywania bieżących problemów emocjonalnych, wychowawczych, rodzinnych, osobistych uczniów
 • pedagogizacja rodziców/opiekunów prawnych, motywacja rodziców/opiekunów prawnych do większego zainteresowania się sprawami swoich dzieci
 • udzielanie porad, konsultacji, wsparcia uczniom, ich rodzicom/opiekunom prawnym oraz nauczycielom
 • wypracowywanie wspólnego systemu oddziaływań wychowawczych w gronie pedagogicznym
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją obowiązku szkolnego oraz monitorowanie absencji wśród uczniów
 • prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych
 1. Działania z zakresu budowania systemu wartości i norm społecznych.
 • realizacja programów profilaktycznych
 • wzmacnianie w uczniach poczucia własnej wartości, wspieranie w odkrywaniu ich pasji i rozwijania ich zainteresowań, doceniając nie tylko wyniki pracy, ale także włożony w nią wysiłek
 1. Realizacja działań z zakresu doradztwa zawodowego.
 • współpraca z doradcą zawodowym
 • bieżące wsparcie uczniów pod kątem ich zapotrzebowania na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej
 1. Organizacja pomocy materialnej.
 • współpraca z MOPS i innymi instytucjami mogącymi wspomóc materialnie uczniów naszej szkoły i ich rodziny
 • organizowanie pomocy materialnej uczniom potrzebującym, pochodzącym z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych,
 1. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa.
 • profilaktyka uzależnień - rozmowy indywidualne, grupowe
 • współpraca z pielęgniarką szkolną
 • podejmowanie działań prozdrowotnych - promocja zdrowia
 • realizacja programów prozdrowotnych
 • współpraca z Powiatową Stacja Sanitarno-Epidemiologiczną w Piotrkowie Trybunalskim