„Wodni detektywi młodzi, lecz dociekliwi”

W Szkole Podstawowej im. Miry i Tadeusza Sygietyńskich  w Proszeniu w terminie 07.09.2018 – 30.06.2019 r. był realizowany Program Edukacji Ekologicznej pn. „Wodni detektywi młodzi, lecz dociekliwi” zwany Zadaniem, który został dofinansowany zgodnie z Umową nr 247/EE/D/2018 w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wartość całkowita zadania wynosiła 21.939 zł. Kwota dotacji z WFOŚiGW wynosiła 19.731 zł.  W programie uczestniczyło 26 uczniów szkoły podstawowej oraz 34 przedszkolaków. Głównym celem projektu było  rozbudzanie wrażliwości na piękno i bogactwo lokalnego środowiska przyrodniczego oraz wykształcenie wśród dzieci postaw proekologicznych i indywidualnej odpowiedzialności za środowisko. Działania projektowe były tak zaplanowane, aby  zwrócić szczególną uwagę  na zagrożenia związane z zanieczyszczeniem wód, racjonalną gospodarkę wodną oraz  wykorzystywanie innych zasobów naturalnych celem  zachowania równowagi ekologicznej i utrzymanie  bioróżnorodności. Uczniowie poprzez udział w warsztatach, zajęciach terenowych i konkursach nabyli umiejętności obserwacji, wnioskowania i stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

Otrzymane wsparcie finansowe pozwoliło na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć z zakresu przyrody, biologii i ekologii, takich jak: zestaw edukacyjny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów z wodą, zestaw do wielopoziomowego filtrowania i oczyszczania wody, model turbiny wodnej, aparat do doświadczeń z fotosyntezy, filmy i plansze edukacyjne.

Podsumowaniem działań w projekcie były dwa międzyszkolne konkursy: fotograficzny pt. „Piękno naszej Wolbórki”, zakończony wystawą prac, oraz konkurs wiedzy ekologicznej „Wodni detektywi młodzi, lecz dociekliwi”. Oba przedsięwzięcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.