Stowarzyszenie Na Rzecz Szkoły w Proszeniu powstało 20 października 2015 roku z inicjatywy mieszkańców wsi  Proszenie, a wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego dokonano 29 stycznia 2016 r. Stowarzyszenie zrzesza 28 członków, którzy społeczną pracą przyczyniają się realizacji wielu zadań na rzecz społeczności lokalnej. Głównym celem Stowarzyszenia jest organizowanie działalności oświatowej, kulturalnej i sportowej na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, wspieranie i promowanie edukacji zdrowotnej, ekologicznej, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Podejmowane są działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów oraz dóbr kultury. Wszystkie działania mają na celu integrację społeczności lokalnej, wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości na wsi.

1 września 2016 roku Stowarzyszenie przejęło od Gminy Wolbórz prowadzenie publicznej Szkoły Podstawowej im. Miry i Tadeusza Sygietyńskich w Proszeniu wraz z Oddziałem Przedszkolnym. W ramach działalności oświatowej prowadzimy świetlicę dla dzieci, bibliotekę, posiadamy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań.

Działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd w składzie:

Iwona Czapla – Prezes Zarządu

Anna Gliszczyńska – Członek Zarządu

Grzegorz Rytych - Członek Zarządu

Lech Sońta - Członek Zarządu

Krzysztof Świątek - Członek Zarządu